OMTK ĒKU ENERGOEFEKTIVITĀTES PAAUGSTINĀŠANA.

Piektdiena, 17 Augusts 2018 09:53

Olaines Mehānikas un Tehnoloģijas Koledža (OMTK) 2018.gada aprīlī ir noslēgusi līgumu ar Centrālo Finanšu un līgumu aģentūru par jauna ES līdzfinansēta projekta “OMTK ēku energoefektivitātes paaugstināšana” Nr. 4.2.1.2/17/I/008 īstenošanu.

 

Galvenās Projekta darbības ietver OMTK koledžas ēkas un divu dienesta viesnīcu energoefektivitātes paaugstināšana, vecot ēku fasāžu un pamatu siltināšanu.

 

Projekta ietvaros OMTK ir veikta ēku energosertifikācija, izstrādātas fasāžu vienkāršotās atjaunošanas apliecinājuma kartes. Turpinās darbs pie būvdarbu pakalpojumu sniedzēja atlases, kas atbilstoši Projektam veiks būvdarbus.

 

Projekta kopējas izmaksas ir 512 999.89 EUR.
Projekta īstenošanu plānots pabeigt līdz 2021.gada nogalei.

Studiju mācību vides uzlabošana Olaines Mehānikas un tehnoloģijas koledžā

Otrdiena, 10 Jūlijs 2018 00:00
Olaines Mehānikas un tehnoloģijas koledžā sekmīgi īsteno Eiropas reģionālā attīstības fonda līdzfinansēto projeku Nr.8.1.4.0/17/I/005 "Studiju mācību vides uzlabošana Olaines Mehānikas un tehnoloģijas koledžā". 
2018.gada 28.jūnijā sekmīga iepirkuma rezultātā noslēgts līgums par būvprojekta ekpertīzes veikšanu ar SIA "Livland Group". Saskaņā ar noslēgto līgumu būvprojekta ekspertīze jāveic 30 dienu laikā.
Sakārtoti ieraksti Zemesgrāmatā, notiek sekmīga savstarpēja sadarbība starp Olaines koledžas projekta komandu, būvprojekta izstrādātājiem un ekspertīzes veicējiem, lai maksimāli ātri un rezultatīvi noslēgtos būvprojekta ekspertīze.

Akadēmiskā informācijas centra seminārs “Tendences studiju programmu pilnveidē"

Otrdiena, 16 Janvāris 2018 08:07

 

esf logo

 

“Atbalsts EQAR aģentūrai izvirzīto prasību izpildei”

Nr.8.2.4.0/15/I/001

 

Akadēmiskā informācijas centra seminārs

“Tendences studiju programmu pilnveidē”

2017.gada 7.novembrī Olaines Mehānikas un tehnoloģijas koledža piedalījās Akadēmiskās informācijas centra ESF projekta “Atbalsts EQAR aģentūrai izvirzīto prasību izpildei”, Nr.8.2.4.0/15/I/001, ietvaros organizētajā seminārā “Tendences studiju programmu pilnveidē”. 

 

Seminārā piedalījās 93 dalībnieki, pārstāvot 49 dažādas institūcijas, tai skaitā 42 augstākās izglītības iestādes, Izglītības un zinātnes ministriju, Latvijas Darba devēju konfederāciju, Augstākās izglītības padomi, Latvijas Studentu apvienību, kā arī  Lietuvas augstākās izglītības kvalitātes nodrošināšanas centru un Katalonijas Atvērto universitāti.

Izglītības un zinātnes ministrija prezentēja savu skatījumu par studiju programmu pilnveidi Latvijas augstākās izglītības iestādēs, informēja par likumprojektu grozījumiem Augstskolu likumā un citu normatīvo aktu projektiem, kas saistoši studiju programmu īstenošanā un akreditācijā.

Seminārā tika sniegts pārskats par AIC veiktajām procedūrām studiju programmu pilnveidē, Lietuvas augstākās izglītības kvalitātes nodrošināšanas centra pieredzi, kā arī prezentēts pētījums par darba devēju lomu studiju programmu pilnveidē. Identificējot trīs aktuālākās tendences – kopīgo studiju programmu īstenošanu, programmu īstenošanu tālmācības formā un programmu īstenošanu dažādās valodās, ar labās prakses piemēriem pieredzē dalījās gan Latvijas augstskolu un koledžu pārstāvji, gan vieslektore no Katalonijas Atvērtās universitātes Anai Guerrero Roldan.

Semināra noslēgumā bija diskusija par seminārā pārrunātajām tēmām un bija iespēja uzdot jautājumus diskusijas paneļa dalībniekiem. Tie augstskolu un koledžu pārstāvji, kuri interesējās par tālmācības studiju formu, piedalījās arī atvērtajā diskusijā ar vieslektori Anu Guerrero Roldan. Katalonijas Atvērtā universitāte īpaši atzīmējama ar to, ka studijas tiek īstenotas tikai tālmācības formā un asociētā profesore Ana Guerrero Roldan ir iesaistīta ne tikai tālmācības metodoloģijas izstrādē, bet arī tehnisko risinājumu ieviešanā.

Kopumā semināra dalībnieki atzinīgi novērtēja iespēju iepazīties ar aktuālajām tendencēm, uzklausīt labās prakses piemērus un dalīties pieredzē ar kolēģiem, kas palīdz pilnveidot ne tikai studiju programmas, bet arī iekšējās kvalitātes nodrošināšanas sistēmu augstākās izglītības iestādēs. 

Akadēmiskā informācijas centra seminārs “Augstākās izglītības kvalitātes monitorings un e-platformas koncepts”

Otrdiena, 16 Janvāris 2018 08:01

 

esf logo

 

 

“Atbalsts EQAR aģentūrai izvirzīto prasību izpildei”

Nr.8.2.4.0/15/I/001

 

 

Akadēmiskā informācijas centra seminārs

“Augstākās izglītības kvalitātes monitorings un e-platformas koncepts”

2017.gada 8.decembrī Olaines Mehānikas un tehnoloģijas koledža piedalījās Akadēmiskās informācijas centra ESF projekta “Atbalsts EQAR aģentūrai izvirzīto prasību izpildei”, Nr.8.2.4.0/15/I/001, ietvaros organizētajā seminārā “Augstākās izglītības kvalitātes monitorings un e-platformas koncepts”. 

 

Izglītības un zinātnes ministrijas pārstāvis informēja par izglītības kvalitātes monitoringa sistēmu, kvalitātes elementiem augstākajā izglītībā, Latvijas viedās specializācijas stratēģiju un tās monitoringu, kā arī problēmām, kas tiktu risinātas ar augstākās izglītības monitoringa sistēmas izveidi.

Saskaņā ar Standartiem un vadlīnijām Eiropas augstākās izglītības telpā (ESG 2015) augstākās izglītības kvalitātes nodrošināšanas aģentūrām ir noteiktas funkcijas, kas jāveic attiecībā uz informācijas analīzi un pēcnovērtējuma aktivitātēm, kas var tikt iekļautas nacionālā augstākās izglītības kvalitātes monitoringa sistēmā. Ieskatu par savām funkcijām kvalitātes monitoringā sniedza Akadēmiskās informācijas centra eksperti, savukārt Lietuvas augstākās izglītības kvalitātes nodrošināšanas centra pārstāves dalījās pieredzē, kā tiek iegūti un apkopoti dati par Lietuvas augstākās izglītības kvalitāti.

Seminārā tika diskutēts par e-platformas izveidi, kas plānota kā atbalsta instruments akreditācijas un licencēšanas procesa īstenošanai, nodrošinot dokumentu apriti, datu uzkrāšanu un pēcnovērtējuma aktivitāšu uzraudzību. Augstākās izglītības padomes pārstāvji sniedza ieskatu tajā, kādu publisko informāciju sniedz kvalitātes nodrošināšanas aģentūras citās valstīs.

Seminārā piedalījās 62 dalībnieki, pārstāvot 43 dažādas institūcijas, tai skaitā 39 augstākās izglītības iestādes, Izglītības un zinātnes ministriju,  Augstākās izglītības padomi, Latvijas Studentu apvienību un  Lietuvas augstākās izglītības kvalitātes nodrošināšanas centru.

ESF projekts

Pirmdiena, 11 Septembris 2017 08:13

Olaines Mehānikas un tehnoloģijas koledža iesaistījies ESF projekta
«Profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu dalība darba vidē balstītās mācībās un mācību praksēs uzņēmumos» realizācijā (Nr. 8.5.1.0/16/I/001)

11/09/2017

Projekta realizācijas laiks: 2017. gada 27.janvāris līdz 2023. gada 31. augustam.

Projekta mērķis ir palielināt kvalificētu izglītības iestāžu izglītojamo skaitu pēc to dalības darba vidē balstītās mācībās vai darba devēja vadītās praktiskās mācībās un mācību praksēs.

Projekta mērķa grupa ir izglītības iestāžu izglītojamie, kas mācās profesionālās vidējās izglītības un arodizglītības programmās.

Projekta ietvaros mērķu grupas dalībnieki, no projektā iesaistītajām profesionālajām izglītības iestādēm, tiek apmācīti (teorētiski un praktiski) pie uzņēmējiem (darba devējiem), ar ko LDDK noslēdz sadarbības līgumu par šādu apmācību īstenošanu. Līdz ar to, mērķa grupas dalībnieks iegūst zināšanas un iemaņas, darbojoties reālajā darba vidē, bet darba devējs pats sniedz audzēknim zināšanas, kas nepieciešamas konkrētajam profesijas pārstāvim.

Projekta izmaksas tiek segtas 85% no ESF (Eiropas Sociālā fonda), 15%no Latvijas valsts budžeta finansējuma.

1 lapa no 3

Mūsu partneri

Visi ar kuriem sadarbojamies